Privacyverklaring Muziektheater Servus

Opgesteld: 9 mei 2018

Muziektheater Servus Almelo, hierna te noemen Servus verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Servus.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres etc.. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Servus persoonsgegevens?

Servus verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
– Leden en vrijwilligers van Servus;
– Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Servus;
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Servus verwerkt persoonsgegevens in onze leden-, vrijwilligers- en financiële administratie. Onze penningmeester en beheerder van de ledenadministratie verwerken de gegevens, omdat zij gelet op hun functie hierover moeten kunnen beschikken.

Waarvoor verwerkt Servus persoonsgegevens?

Wanneer u lid wilt worden van Servus of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid/vrijwilliger. Wanneer u eenmaal lid of vrijwilliger van Servus bent, dan willen wij u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.
Ook wanneer u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en verzending van de Nieuwsbrief.

Verwerkt Servus ook bijzondere persoonsgegevens?
Onze vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.


Hoe gaat Servus met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Onze penningmeester en beheerder van de ledenadministratie (secretariaat) verwerken de gegevens, omdat zij gelet op hun functie hierover moeten kunnen beschikken. Servus kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Servus gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Uiteraard kunt u altijd informatie opvragen over uw lidmaatschap en heeft u recht op rectificatie en aanvulling over de vastgelegde gegevens. Na beëindiging van uw lidmaatschap kunt u een beroep doen op het recht van vergetelheid.

Beeldmateriaal:

Bij het maken van foto’s en/of beeldmateriaal tijdens evenementen en/of voorstellingen, worden de betrokkenen om toestemming gevraagd voor eventuele publicatie. Indien hiertegen bezwaren bestaan, zal niet over worden gegaan tot publicatie.

Cookies:

Onze online dienstverlening maakt geen gebruikt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waarin informatie wordt opgeslagen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Servus kunt u terecht bij het secretariaat. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met Servus.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Servus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Als we wijzigingen hebben doorgevoerd, zullen we dat middels de nieuwsbrief voor leden en op de website kenbaar maken.